Annoucement

 ျမန္မာဌာန၏ ​ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ​ရပ္တန္႔လိုက္ၿပီး ​အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ​ဝဘ္ဆိုက္တြင္ ​မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ http://ausp.lu/2fm5qSv တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ 

အဂၤလိပ္စာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမးလိုပါသလား (၅)

အဂၤလိပ္စာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမးလိုပါသလား (၅)

အဂၤလိပ္စာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမးလိုပါသလား (၅)

ျမန္မာ ​​ဘာသာမွာ ​​ေရွ႕ေနာက္ ​​ေျပာင္းျပန္ ​​ေျပာလို႔မရတဲ့ ​​စကားလုံးေတြ ​​ရွိသလို ​​အဂၤလိပ္မွာလည္း ​​ရွိပါတယ္။ ​​ဥပမာ ​​ျမန္မာမွာ ​​ရွင္ေရး၊ ​​ေသေရး ​​လို႔ ​​ေျပာေလ့မရွိပါဘူး။  ​​ဒါေၾကာင့္ ​​အဂၤလိပ္စကားမွာလည္း ​​ေျပာင္းျပန္ ​​ေျပာလို႔မရတဲ့ ​​စကားလုံး ​​တခ်ဳိ႕ရွိတဲ့အတြက္ ​​အဲဒီ ​​စကားလုံးေတြကို ​​တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံက ​​Bhanuteja ​​Reddy ​​က ​​'abscond' ​​ရဲ့ ​​အဓိပၸာယ္ကို ​​ေမးလာပါတယ္။ ​​

 

‘Abscond’ ​​ရဲ့ ​​အဓိပၸာယ္က ​​'တိုးတိုးတိတ္တိတ္နဲ႔ ​​အလ်င္အျမန္ ​​ထြက္ခြာတာမ်ဳိး' ​​ျဖစ္ပါတယ္။

ေဘးရန္ ​​တစ္ခုခု ​​ကေန ​​လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ​​ႀကိဳးစားတဲ့အခါ ​​မ်ဳိးမွာ ​​အသုံးျပဳေလ့ရွိပါတယ္။

ဥပမာ ​​- ​​The ​​suspect ​​absconded ​​before ​​police ​​could ​​arrest ​​him. ​​လို႔ေျပာရင္ ​​'ရဲေတြက ​​သံသယရွိေနတဲ့လူကို ​​မဖမ္းဆီးႏိုင္ခင္ ​​အဲဒီလူက ​​ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ ​​သြားတယ္' ​​လို႔ ​​ေျပာတာ ​​ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဥပမာ ​​တစ္ခုကေတာ့ ​​The ​​two ​​girls ​​absconded ​​from ​​school ​​at ​​lunch ​​time. ​​လို႔ေျပာရင္ ​​'ေန႔လည္စာ ​​စားခ်ိန္မွာ ​​ေက်ာင္းသူမေလး ​​ႏွစ္ေယာက္ ​​ေက်ာင္းကေန ​​လစ္ေျပးသြားတယ္' ​​လို႔ ​​ေျပာတာ ​​ျဖစ္ပါတယ္။

---------------------
 

အိႏၵိယ ​​ႏိုင္ငံက ​​Shahala ​​Kp ​​ကလည္း ​​အခုလို ​​ေမးထားပါတယ္။

 

What ​​is ​​the ​​difference ​​between ​​'likely ​​to' ​​and ​​'may'?

 

'likely' ​​နဲ႔ ​​'may' ​​တို႔ရဲ့ ​​ကြဲျပားမႈကို ​​ေမးျမန္းထားတာပါ။

ႏွစ္ခု ​​စလုံးက' ​​ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ​​ရွိတယ္၊ ​​မေသခ်ာ ​​မေရရာ' ​​တဲ့ ​​အဓိပၸာယ္ ​​ရွိေပမယ့္ ​​'likely' ​​ကေတာ့ ​​"may" ​​ထက္ ​​ပိုၿပီးေတာ့ ​​ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ​​မ်ားတဲ့ ​​အေနအထားရွိပါတယ္။

It ​​was ​​quite ​​likely ​​the ​​first ​​time ​​they ​​had ​​seen ​​a ​​double ​​rainbow ​​in ​​the ​​valley.

ဒီခ်ဳိင့္ဝွမ္းမွာ ​​သက္တန္႔ ​​ႏွစ္ခု ​​ေပၚေနတာကို ​​သူတို႔အခုမွ ​​မထမဆုံး ​​အႀကိမ္ ​​ျမင္ဖူးဟန္ေပါက္ပါတယ္။ ​​

He ​​may ​​go ​​to ​​university ​​but ​​he’s ​​likely ​​to ​​continue ​​at ​​his ​​current ​​college.

သူတကၠသိုလ္တက္မယ့္ ​​အေနအထားေတာ့ရွိပါတယ္၊ ​​ဒါေပမဲ့ ​​လက္ရွိတက္ေနတဲ့ ​​ေကာလိပ္ေက်ာင္းမွာပဲ ​​ေက်ာင္းဆက္တက္ဖို႔က ​​ပိုမ်ားတယ္။ 

'May' ​​ကေတာ့ ​​ျဖစ္လာႏိုင္ေျခ ​​ပိုနည္းတဲ့ ​​အခါမ်ဳိးမွာ ​​သုံးေလ့ရွိပါတယ္။

She ​​may ​​arrive ​​tonight ​​or ​​tomorrow, ​​I ​​am ​​not ​​sure.
သူမ ​​ဒီည ​​ဒါမွမဟုတ္ ​​မနက္ျဖန္မွာ ​​ေရာက္လာႏိုင္ပါတယ္။ ​​က်ေနာ္ ​​ေသျခာ ​​မသိဘူး။

-------------------------

ပါကစၥတန္ ​​ႏိုင္ငံက ​​Anuj ​​Kumar ​​ကလည္း ​​'after' ​​နဲ႔ ​​'later' ​​တို႔ရဲ့ ​​ကြဲျပားျခားနားမႈကို ​​ေမးထားပါတယ္။

 

'Later' ​​ဆိုတာ ​​နာမဝိေသသန ​​ျဖစ္ၿပီး ​​တခုခု ​​ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ​​ထပ္ျဖစ္လာတဲ့ ​​ကိစၥေတြကို ​​ရည္ညြန္းေျပာဆိုတဲ့အခါမွာ ​​အသုံးျပဳေလ့ရွိပါတယ္။

အဓိပၸာယ္ကေတာ့ ​​'မၾကာခင္' ​​လို႔ ​​ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

He ​​is ​​going ​​to ​​catch ​​a ​​later ​​train.

သူေနာက္ ​​ရထားတစ္စီးနဲ႔ ​​လိုက္ေတာ့မယ္။ ​​

‘Later’ ​​ကို ​​ႀကိယာဝိေသသန ​​အေနနဲ႔လည္း ​​အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။  ​​

He ​​will ​​be ​​back ​​later.

သူမၾကာခင္ ​​ျပန္လာလိမ့္မယ္။ 

'After' ​​ကေတာ့ ​​တခုၿပီးမွ ​​တခု ​​ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ​​အခါမွာ ​​သုံးေလ့ရွိၿပီး ​​ႀကိယာဝိေသသနလည္း  ​​ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ 

He ​​arrived ​​at ​​noon ​​and ​​his ​​sister ​​arrived ​​soon ​​after.

သူကေတာ့ ​​ေန႔လည္ပိုင္းမွာေရာက္လာၿပီးေတာ့ ​​သူအစ္မကေတာ့ ​​အဲဒီေနာက္ပိုင္း ​​မၾကာခင္မွာပဲ ​​ေရာက္လာတယ္။

Shall ​​we ​​go ​​for ​​a ​​swim ​​after ​​lunch?

ေန႔လည္စာ ​​စားၿပီးေတာ့ ​​ေရကူးသြားၾကမလား။ 

Three ​​months ​​after ​​they ​​left ​​Australia ​​they ​​settled ​​in ​​the ​​UK.
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံကေန ​​ထြက္ခြာလာတာ ​​သုံးလျပည့္တဲ့ေနာက္မွပဲ ​​သူတို႔ ​​ယူေက ​​(ၿဗိတိန္) ​​မွာ ​​အေျခခ်ေနႏိုင္ေတာ့တယ္။

 

------------------------------

ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံက ​​Doc ​​Tahira ​​ကေတာ့ ​​'live ​​it ​​up' ​​နဲ႔ ​​'back ​​out' ​​တို႔ရဲ့ ​​အဓိပၸာယ္ကို ​​ေမးလာပါတယ္။

 

‘To ​​‘back ​​out’ ​​လုပ္တယ္ဆိုတာကေတာ့ ​​ေပးထားတဲ့ ​​ကတိ ​​ေတြကို ​​ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္း၊ ​​ေနာက္ဆုတ္ျခင္း ​​ျဖစ္ပါတယ္။

We ​​planned ​​to ​​buy ​​a ​​farm ​​but ​​my ​​partner ​​backed ​​out ​​at ​​the ​​last ​​minute.

က်ေနာ္တို႔ ​​ၿခံတစ္ၿခံဝယ္ဖို႔ ​​စီစဥ္ခဲ့တယ္ ​​ဒါေပမဲ့ ​​ဝယ္ခါနီးၾကမွပဲ ​​က်ေနာ့္ဇနီးက ​​မဝယ္ေတာ့ဖို႔ ​​ဆုံးျဖတ္လိုက္တယ္။  ​​

I ​​had ​​already ​​signed ​​the ​​papers ​​so ​​it ​​was ​​too ​​late ​​to ​​back ​​out.

က်ေနာ္ ​​လက္မွတ္ေတာင္ ​​ထိုးၿပီးသြားၿပီ ​​အဲဒီေတာ့ ​​ေနာက္ျပန္ဆုတ္လို႔ ​​မရေတာ့ဘူး။ ​​

Be ​​careful ​​when ​​you ​​back ​​out, ​​I’m ​​parked ​​right ​​near ​​you.

ကားေနာက္ဆုတ္ရင္ ​​သတိထားဆုတ္ပါေနာ္၊ ​​က်ေနာ့္ကားကို ​​ခင္ဗ်ားကားအနားမွာ ​​ရပ္ထားခဲ့တယ္။

To ​​‘live ​​it ​​up’ ​​ကေတာ့ ​​ေတြးပူမေနပဲ ​​ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္ျခင္း ​​ျဖစ္ပါတယ္။

He ​​spent ​​a ​​month ​​living ​​it ​​up, ​​wearing ​​expensive ​​clothes ​​and ​​attending ​​parties ​​every ​​night.

သူကေတာ့ ​​ေစ်းႀကီးတဲ့ ​​အထည္ေတြ ​​ဝတ္၊ ​​ပါတီပြဲေတြ ​​ညတိုင္းတက္ၿပီး ​​တစ္လေလာက္ကို ​​ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေလးေနခဲ့တယ္။ ​​

We ​​decided ​​to ​​go ​​out ​​and ​​live ​​it ​​up ​​on ​​our ​​last ​​night ​​in ​​town.

ဒီၿမိဳ႕မွာ ​​ေနာက္ဆုံးေနရမယ့္ ​​ညျဖစ္တဲ့အတြက္ ​​က်ေနာ္တို႔ ​​အျပင္ထြက္ၿပီး ​​ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပဲ ​​ေနဖို႔႔ ​​ဆုံးျဖတ္ၾကတယ္။

 

-------------------------

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံက ​​Albren ​​Solomon ​​Mamades ​​ibrahim ​​ကေတာ့ ​​'so' ​​ဆိုတဲ့ ​​စကားလုံးကို ​​ဆက္စပ္ ​​စကားလုံးအေနနဲ႔ ​​သုံးလို႔ရပါသလား ​​လို႔ ​​ေမးလာပါတယ္။

 

'so' ​​ရဲ့ ​​အဓိပၸာယ္ကေတာ့ ​​ဒါေၾကာင့္၊ ​​အဲဒါေၾကာင္း၊ ​​အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ ​​ပဲ ​​ျဖစ္ပါတယ္။

I ​​felt ​​really ​​bad ​​about ​​what ​​I ​​said ​​so ​​I ​​bought ​​you ​​this ​​gift.

က်မ ​​ေျပာခဲ့မိတဲ့ ​​စကားေတြအတြက္ ​​စိတ္မေကာင္းျဖစ္လြန္းတဲ့အတြက္ ​​ရွင့္အတြက္ ​​ဒီလက္ေဆာင္ေလး ​​ဝယ္ေပးခဲ့တယ္။ ​​

I ​​couldn't ​​see ​​him ​​on ​​Friday ​​so ​​we’re ​​meeting ​​next ​​week.

ဒီလာမယ့္ ​​ေသာၾကာေန႔မွာ ​​သူ႔ကို ​​လိုက္မပို႔ႏိုင္တဲ့အတြက္ ​​ဒီတပါတ္အတြင္းမွာပဲ ​​ေတြ႔ဖို႔ ​​စီစဥ္လိုက္တယ္။ ​​

'so' ​​ဆိုတဲ့ ​​စကားလုံးက ​​'ဒါဆို' ​​'အဲဒီေတာ့" ​​ဆိုတဲ့ ​​ျမန္မာစကားလုံးနဲ႔လည္း ​​ဆင္တူပါတယ္။

So ​​did ​​she ​​like ​​the ​​present?

အဲဒီေတာ့ ​​အဲဒီလက္ေဆာင္ကို ​​သူႀကိဳက္ရဲ့လား။ ​​

So ​​are ​​we ​​still ​​meeting ​​for ​​lunch ​​today?

အဲဒီေတာ့ ​​ဒီေန႔ ​​ေန႔လည္စာစားခ်ိန္မွာ ​​ေတြ႔ၾကဦးမလား။  ​​

မွတ္ခ်က္မ်ား

မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေမာ္ဒေရတာက စီစစ္ျပီးမွ ေဖၚျပမွာျဖစ္ပါတယ္။ မွတ္ခ်က္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ခ်မွတ္ထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္း စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာဖို႕သေဘာတူျပီးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူပါမည္။