Annoucement

 ျမန္မာဌာန၏ ​ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ​ရပ္တန္႔လိုက္ၿပီး ​အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ​ဝဘ္ဆိုက္တြင္ ​မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ http://ausp.lu/2fm5qSv တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ 

ထိပ္တန္းသတင္းမ်ား

အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ေရးသားထားေသာအာရွသတင္း