ထုတ္လႊင့္မႈဆိုင္ရာ ​အေျပာင္းအလဲ ​ေၾကညာခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ​ထုတ္လႊင့္ေပးေနတဲ့ ​ေရဒီယိုၾသစေၾတးလ်ရဲ့ ​လႈိင္းတို ​ထုတ္လႊင့္မႈ ​အစီအစဥ္ကို ​၂၀၁၅ ​ခုႏွစ္ ​ဇန္န၀ါရီလ ​၁၄ ​ရက္ေန႔က ​စတင္ၿပီး ​ရပ္နားေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ​ဒါေပမယ့္လည္း ​ေရဒီယိုၾသစေၾတးလ်ျမန္မာပိုင္းရဲ့ ​တုိက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္မႈ ​အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ ​နဲ႔ ​ေပါ့ဒ္ကတ္စ္ ​ကေနတဆင့္ ​ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ ​အစီအစဥ္ေတြကို ​ဆက္လက္နားဆင္ႏိုင္တဲ့ ​အေၾကာင္း ​အသိေပးပါရေစ။

Ways to listen

နားဆင္ရန္နည္းလမ္းမ်ား

ေဒသ ေျပာင္းရန္

Online

Listen live to our two audio streams via our media player and listen to programs and stories on demand via MP3 download.

Standalone player စတင္ရန္ အစီအစဥ္အျပည့္အစုံ Podcasts

ဆက္တလိုက္

Intelsat-20
Transponder: 
LM15C
Modulation Format: 
QPSK
Symbol rate: 
19.85 MB/ps
FEQ: 
7/8
Controlled Access: 
Smartcard not required for radio service
Receiver: 
Any DVB MPEG4 compliant receiver

လွဳိင္းတို

ေရဒီယိုၾသစေၾတးလ် လွိဳင္းတို ထုတ္လႊင့္ခ်က္္မ်ားကို နားဆင္ရန္ သီးသန္႕ လွိဳင္းတိုဖမ္းယူႏိုင္ေသာ ေရဒီယို လိုအပ္ပါသည္။ ေရဒီယိုၾသစေၾတးလ်မွ အာရွ ပစိဖိတ္ေဒသတြင္း သတ္မွတ္ေနရာမ်ားကို လွိဳင္းတိုအသံလႊင့္ခ်က္မ်ား ထုတ္လႊင့္ေပးေနပါသည္။ ဖမ္းယူနားဆင္သူမ်ားအေနႏွင့္ အိမ္အျပင္တြင္ အင္တင္နာတိုင္ေထာင္၍ ဖမ္းယူႏိုင္ပါက ပိုမိုၾကည္လင္စြာၾကားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လွိဳင္းတိုထုတ္လႊင့္ခ်က္မ်ားကို တျခားအသံလႊင့္ဌာနမ်ား၏ အသံလႊင့္ခ်က္မ်ားက ဝင္ေရာက္ေႏွာက္ယွက္ႏိုင္ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ကြန္ပ်ဴတာ၊ မိုက္ကရိုေဝ့ဖ္မီးဖို၊ တီဗြီ၊ လွ်ပ္စစ္မီးေခ်ာင္းႏွင့္ ကားအင္ဂ်င္တို႕ေၾကာင့္လည္း အသံလႊင့္ခ်က္မ်ား အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

အာရွ၊ ပစီဖိတ္အစီစဥ္ဧ။္လွဳိင္းတိုဖရီကြန္စီကို Download လုပ္ရန္