នាយករដ្ឋមន្រ្តី​អូស្ត្រាលី​ដាក់​បង្ហាញ​​​របាយការណ៍​ប្រចាំឆ្នាំ​​ស្ដី​ពី​​ជាតិ​ដើម​ទៅរដ្ឋសភា

នាយករដ្ឋមន្រ្តី​អូស្ត្រាលី​ដាក់​បង្ហាញ​​​របាយការណ៍​ប្រចាំឆ្នាំ​​ស្ដី​ពី​​ជាតិ​ដើម​ទៅរដ្ឋសភា

នាយករដ្ឋមន្រ្តី​អូស្ត្រាលី​ដាក់​បង្ហាញ​​​របាយការណ៍​ប្រចាំឆ្នាំ​​ស្ដី​ពី​​ជាតិ​ដើម​ទៅរដ្ឋសភា

ដាក់បញ្ចូលថ្ងៃ 6 February 2013, 16:56 AEDT

លោកស្រី​ Julia Gillard  នាយករដ្ឋមន្រ្តី​អូស្ត្រាលី​បាន​ដាក់​បង្ហាញ​របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​លើក​ទី​៥​ទៅជូន​រដ្ឋសភា​​ស្ដីពីស្ថានភាព​ជន​ជាតិ​ដើម​ភាគតិច។

គោលដៅមួយ​ក្នុង​ចំណោម​គោល​ដៅ​បំបាត់​ចោលនូវ​គម្លាត គឺ​ត្រូវ​ធានា​ឲ្យ​បានថា​​កុមារ​អាយុ​៤ឆ្នាំ​​ទាំងអស់​នៅ​​តាម​សហគមន៍​ជនជាតិ​ដើម​នៅ​តំបន់​ដាច់​ស្រយាល​​មាន​សាលា​​រៀន​​​ក្នុង​វ័យ​ដំបូង​​នៃ​​ឆ្នាំសិក្សារបស់​ពួកគេ។

លោកស្រី​ Julia Gillard  និយាយ​ថា ​ នៅឆ្នាំ ២០១៣នេះ រដ្ឋាភិបាលនឹង​សម្រេច​បាន​នូវ​គោលដៅ​នេះ​៕

រឿង​​សំខាន់​ៗ​

អត្ថបទ​​​សំខាន់ៗ​​​ថែម​ទៀត​