ផ្ញើ​សារ​ ឬ​​ផ្ដល់​​​មតិយោបល់​​មក​យើង​ខ្ញុំ​

ទាក់ទងយើងខ្ញុំ

 • ប្រៃសណីយ៍
  Radio Australia
  GPO Box 9994, Melbourne
  Australia 3001
 • ទូរស័ព្ទ
  ពីបរទេស៖
  +61 3 9626 1500
 • ពីក្នុង​ប្រទេស​អូស្រ្ដាលី៖
  03 9626 1500
 • ទូរសារ
  ពីបរទេស៖
  +61 3 9626 1899
 • ពីក្នុង​ប្រទេស​អូស្រ្ដាលី៖
  03 9626 1899