ភាសាអង់គ្លេសក្នុងបរិបទ


ស្វែង​យល់​អំពី​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ផ្សេងៗ​របស់​លោក​អ្នក​ឲ្យ​កាន់​តែ​ច្រើន​ថែម​ទៀត​ និង​សិក្សា​ភាសា​អង់គ្លេស​នៅ​ពេល​ដំណាល​គ្នា! កម្ម​វិធី​សិក្សា​ភាសា​អង់គ្លេស​បែប Multimedia របស់​យើង​ ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដើម្បី​ជួយ​លោក​អ្នក​សិក្សា​ភាសា​អង់គ្លេស​ក្នុង​ស្ថានភាព​បរិបទ​នៃ​ប្រទេស​អូស្រ្ដាលី​ដោយ​ផ្អែក​លើ​ប្រធាន​បទ​ និង​រឿង​រ៉ាវ​ពិត​ជាក់​ស្ដែង​ផ្សេងៗ​ដែល​កំពុង​កើត​មាន​ឡើង​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​អូស្រ្ដាលី។