វប្បធម៌, ប្រវត្ដិសាស្រ្ដ, សិល្បៈ និង​ការ​​កម្សាន្ដ​