Mande 28th July 2014

Ol nambawan stori

Ol redio stori

Moa toksave long ol nambawan stori

Harim ol nambawan hap blong brodkas blong mipela, wantem tu nius, karent afeas, ol intaviu na ol narapla stori.

Angicare i halvim long daunim sik HIV/AIDS long PNG

28 July 2014, 14:53 AEST

Helt stori long dispela wik i lukluk long wok we Anglican sios i wokim long stopim sik HIV/AIDS long Papua New Guinea.

Stori blong Nancy Wobo meri husat i gat sik HIV

26 July 2014, 16:56 AEST

Stori blong ol meri dispela wik i lukluk long stori blong wanpla meri blong Daru long Western provins blong Papua New Guinea husat i wok wantem Tingim Laip progrem long kantri long pait agensim sik HIV/AIDS.

HIV/AIDS: Solomon Islands Planned Parenthood Association

26 July 2014, 16:42 AEST

Dispela yuth stori i lukluk long wok blong Marcson Gebe, wanpela yangpela man blong Solomon Islands wantaim Solomon Islands Planned Parenthood Association long pait agensim sik HIV na Aids.

Joinim mipela

Facebook logo
Konektim long Facebook

Sherim stori na tingting blong yu long ol kain topik na konekt wantem pipal blong Asia Pacific rijen long Inglis Facebook blong mipela.

Nius lain
  Ol niupla tweet

  Twitter logo
  Konektim long Twitter

  Bihainim ol niupela stori na toktok ikam long pipal na progrem blong mipela na joinim ol toktok long Inglis long Twitter.

  Australia Plus Pacific
  Radio Australia
  Connect with us
  Tweet:
  Send us a tweet by adding #raonair