Tupla Samoa pipal idai long Saiklon

Tupla Samoa pipal idai long Saiklon

Tupla Samoa pipal idai long Saiklon

Updated 14 December 2012, 17:01 AEDT

Nambawan Pacific Saiklon em oli kolim long Evan i kilim tupla pipal long Samoa.


Ol pipal blong Samoa nau iwok long bungim heve yet bihaenim ol bagarap em Saiklon Evan ibin kamapim long kantri aste.

Ol mansave blong weather itok, despla saiklon iwok long ron igo olsem long Tonga na oli ting em bai go tu long Fiji.

Caroline Tiriman i ripot olsem, taem blong krismas igo inap long mun April emi taem blong ol Saiklon long Pacific rijan.