Solomon Islands na Cattle indastri

Solomon Islands na Cattle indastri

Solomon Islands na Cattle indastri

Updated 18 December 2012, 21:45 AEDT

Solomon Islands nau i baem planti moa bulmakau oa cattle blong halvim em long kirapim ken cattle indastri long kantri.

Cattle indastri long Solomon Islands ibin bagarap oa go daon long ol yia 1980's, tasol nau oli laik strongim ken despla indastri.

Kantri nau igat tok oraet wantem Vanuatu, we Solomon Islands iken baem ol bulmakau long Vanuatu na bringim igo bek long Solomon Islands.

Long wik igo pinis Solomon Islands ibin baem 400 ol bulmakau long $2milian Solomon Islands dolas.