Fiji PM tokim pipal long halivim bai ikam

Fiji PM tokim pipal long halivim bai ikam

Fiji PM tokim pipal long halivim bai ikam

Updated 20 December 2012, 9:04 AEDT

Interim Praim Minista bilong Fiji Frank Bainimarama i tokim pipal i bungim heve long Cyclone Evan olsem halivim i wok long ikam nau.

Interim Praim Minista bilong Fiji Frank Bainimarama i tokim pipal bungim heve long Cyclone Evan olsem halivi i wok long ikam nau.

Commodore Bainimarama i bin mekim dispela tok aut bilong halivim ol pipal bihain long em igo bek long nait igo pinis bihainim lukluk raun igo long ol eria cyclone ibin kamapim ol bagarap long Western Division.

Em ibin treval long Kings Highway bilong lukim wanem kain ol bagarap ol haiwara i kamapim.

Interim Praim minista ibin mekim strongpela askim igo long ol lain i stap long wok bilong klinim ol pipia long mekim kuik wok bilong ol.

Em i tok dispela bai lukim olsem ol bikpela senta bai opim dua bilong ol na wok bilong ol bai igo het.

Em ibin tok, ol bai traim long buildim ken ol haus bilong ol.

Em ino bai kamap dispela wik or neks wik tasol lilik taim bihain.

 

Gavman i tok ol i givim aut kaikai igo long ol dispela pipal i bin bungim heve long cyclone, namel long ol ol pipal husat ibin igo stap long ol evecuation centres.

Red Cross long Fiji i tok em i lukluk mo long kisim klin wara na haus sel or tarps igo long ol eria ibin bungim bikpela bagarap.

AusAID i salim pinis 36 ton bilong ol emergency supplies igo long Fiji.

 

Las ofisal kaut i soim olsem oli lukautim 14,000 pipal long ol emergency centres.

Namba wan luksave bilong Fiji Red Cross Society i soim samting olsem 600 haus ibin kisim bikpela bagarap long Lautoka tasol.

Ol bildings long dispela eria ibin kisim bikpela birua tru or destroyed.

Samting olsem 300 soldia nau i stap long cleanup, na oli pasim pastaim Fiji Military Forces nomal Christmas standown period igo nap oli pinisim ol wok.

Ol cleanup na recovery wok i go het tu long Samoa, we Cyclone Evan ibin kilim foapela pipal na mekim mo long fo tausen pipal no gat haus pastaim long em i go hamarim Fiji.

Ol ofisal long New Zealand i tok ating dispela cyclone i wok long makim kos igo long ol.

Oli ting em i lusim strong bilong em pinis tasol i nap bringim hevi ren na ha-wara long sampela hap bilong New Zealand long wiken.

 

 

Pipal i givim tingting

Pius Bonjui

Pius Bonjui

Prisenta

Emi bilip radio imas mekim mo blong eduketim na infomim pipal blong Melanesia.