Oli planim planti pipol idai long Philippine roun win.

Oli planim planti pipol idai long Philippine roun win.

Oli planim planti pipol idai long Philippine roun win.

Postim 23 December 2012, 19:32 AEDT

Namba wan matmat blong planti pipol idai long strongpela raun win oli bin holim long Philippines.

Namba wan matmat blong pipol idai long strongpela raun win  na oli nosave long ol,oli bin holim  long Philippines.

Dispela strongpela raun win neim blong em Bopha ibin hamarim sout-east blong kantri long  namba 4 de blong mun Disemba ,kilim planti pipol long wanpela villis  long nambis long Davao  na Compostela Valey Provins,na ol taun istap long bus ibin bungim hai wara na ol graun bruk i kamap long ol.

Namba blong pipol idai long dispela raun win i sanap long 1,067 na samting olsem 800 pipol iwok long lus yet.

Samting olsem 200 ol dai bodi oli planim ol long matmat   long Compstela valley.

Ol lokel offisel itok planim olgeta bodi wantaim i gutpela samting long wanem oli poret nogut igat sampela kain sik i kamap ikam  long ol bodi em oli smel pinis.

Na  long wankain taim bikpela ren ibin kamap na kamapim moa hai wara  long sampela hap blong provins.

Pipol em oli stap long  eria em gruan bruk na hai wara  i kamap long en,ibin kisim tok save pinis  long imas lusim ples blong na igo long sampela hap.