PNG helt minista bai rausim ol helt bos

PNG helt minista bai rausim ol helt bos

PNG helt minista bai rausim ol helt bos

Updated 9 January 2013, 14:37 AEDT

PNG gavman i tingting long rausim sampela long ol pablik hospital bos.

Gavman bilong Papua New Guinea itok lukaut long saspensim o rausim ol Sief Eksekutiv Ofisa na meneja bilong ol pablik haus sik, husat ino wok gut long ronim ol hausik na lukautim na givim marasin long ol sik laen.

Minister bilong Health, Michael Malabga itok helt sekta ikisim bikpela moni aninit long 2013 moni plen na em ilaikim ol iyusim gut ol moni long baim marasin na stretim ol haus sik a ino long arapela eria.

Em itok em isainim pinis ol pepa bilong saspendim CEO bilong Boram haus sik long Wewak long East Sepik na Kimbe long West New Britain province.

Minister Malabag itokim Radio Australia niusman, Firmin Nanol, olsem ol imekim wokpainim long saspendim 5 CEO bilong 5-pela province long kantri.

Pipal i givim tingting

Pius Bonjui

Pius Bonjui

Prisenta

Emi bilip radio imas mekim mo blong eduketim na infomim pipal blong Melanesia.