Solomon Islands solwara mine wari

Solomon Islands solwara mine wari

Solomon Islands solwara mine wari

Updated 9 January 2013, 13:48 AEDT

Wok blong mekim wok mining aninit long solwara long Temotu provins i kamapim wari long kantri.

Igat  sampla bikpla wari i kamap nau bihaenim tingting blong Temotu Provins long larim wanpla Australian mining kampani long lukluk long sopos emi ken statim ol mining aninit long solwara.

Despla kampani, Blue Water Metals ibin kisim laisens long painim Gold long 12pla ples long provins, tasol sampla pipal long provins na ol Solomon Islands Universiti sumatin ino wanbel wantem despla wok.

Oli tok mining aninit long solwara ino bin kamap bifo long ol narapla kantri long wold, olsem na oli no laik bai emi go hed long kantri.

Tasol Premia blong temotu Provins itok emi laikim despla kaen wok long go hed long provins blong en.