PNG Kopra prais daun

PNG Kopra prais daun

PNG Kopra prais daun

Updated 18 January 2013, 12:55 AEDT

Prais blong kopra blong Papua New Guinea ibin daun long  2012.

2012 ino gutpela yar long kopra bisnis long Papua New Guinea.
Dispela em wari blong Kokonas  Indastri Koporesen blong kantri.

Long ripot blong ol long Kopra,kokonat oel na kopra meal em ol i bin salim long ol narapela kantri long las tripela mun blong 2012,
Papua New Guinea ibin nap long kisim tasol K12 million.

Na dispela mak blong  moni,Kokonat Indastri itok i bikpela pundaun stret  winim mak blong 2011.

Allan Aku emi ekting Indastri Affeas Manager wantaim Kokonat Indastri Koporesen blong Papua New Guinea na emi toksave moa long John Papik.