PNG disasta ofis i bungim heve

PNG disasta ofis i bungim heve

PNG disasta ofis i bungim heve

Updated 30 January 2013, 16:24 AEDT

Nesenel Disasta Senta blong Papua New Guinea itok ol isot o nogat inap wokman na ol samting olsem kar blong mekim wok hariap na halivim pipol ibungim heve long kainkain natural disaster olsem flooding na volcano.

Dairekta bilong Centre, Martin Mose itok disasta ofis inap respond o kisim ripot na halivim ol laen bungim heve insait long 24 igo 72 hours na ino bihain long sampela week igo pinis na laip ilus, tasol dispela ino kamap nau.

Mista Mose itok planti tausen pipol long Lae long Morobe na Popondetta long Oro province, iwaitim yet halivim, long wanem disasta senta ino kisim ripot bilong wanem kain heve na bagarap long tait wara na bikpela ren na tu ol inogat moni.

Em asakim ol provinse em oli save bungim kain heve wanwan yiar long iputim moni na kisim wokman long mekim ol disasta rilif wok.