Vanuatu igat new Corruption Commision

Vanuatu igat new Corruption Commision

Vanuatu igat new Corruption Commision

Updated 4 February 2013, 15:02 AEDT

Long Vanuatu, ol wok nius oa midia iwok long toktok tumas long  pasin em oli kolim "white collar corruption"  long ol despla wik igo pinis

Long Vanuatu, ol wok nius oa midia iwok long toktok tumas long  pasin em oli kolim "white collar corruption"  long ol despla wik igo pinis.

Na ol anti-corruption laen itok oli les pinis long despla kaen korapsan.

Wanpla meri actvisit Jenny Ligo i halvim long statim  Vanuatu Corruption Commision, wanpla nupla grup emi laik toktok strong long gavman long stopim korapsan long kanri.

Ms Ligo itokim  Sam Bolitho long as tingting blong statim grup ia.

Ol Het-tok: