Bob Carr i lukim wari blong claimet senis long Kiribati.

Bob Carr i lukim wari blong claimet senis long Kiribati.

Bob Carr i lukim wari blong claimet senis long Kiribati.

Postim 11 February 2013, 21:38 AEDT

Foran Minista blong Australia Senata Bob Carr i tok Pasifik kantri blong Kiribati i bungim tru wari blong claimet senis.

Senata Carr na President blong Kiribati Anote Tonga ibin toktok long dispela samting long wanpela kaikai tupela istap insait  long en.

Mr Tong itok emi bin hamamas  olsem Australia nau istap long United Nations Skeuriti Kaunsel  long wanem long ol pipol blong Kiribati senis  long claimet emi samting oli wok long wari long en nau.

Kiribati em kantri igat 100,000 pipol na planti blong ol isave stap ararere  long nambis long ol liklik ailan we heve blong mak blong solowara igo antap yu ken nap long lukim.

Senator Carr itok pipol blong Kiribati nau i tok stret igo long olgeta hap blong wol long ol bagarap oli nap bungim long ikam  long senis  long ol kain taim.

Emi tok inogat narapela bikpela wari long wol long dispela taim tasol claimet senis.