PNG polis arestim tupela long sanguma

PNG polis arestim tupela long sanguma

PNG polis arestim tupela long sanguma

Updated 19 February 2013, 11:03 AEDT

PNG polis i arestim tupela pipol long kilim dai wanpela meri long highlands

Polis long Western Highlands province ibin arestim tupela pipol long kilim dai wanpela meri blong Enga province.

Tupela ia em i wanpela man na wanpela meri blong Enga province.

Deputy Komisina blong Polis Operations, Simon Kauba itok i luk olsem ol bai arestim sampela pipol moa long charge blong "first degree murder".

Em itok dispela em bihain oli akiusim ol long kukim long paia na kilim dai wanpela meri blong Enga province wantaim.

Oli kilim dai long wanem oli sutim tok em i wokim puripuri na kilim dai wanpela pikinini blong ol taim pikipinini ia i sik long Mount Hagen haus sik long naba 6 long dispela mun.

Mr Kauba itok kantri i nid long kirapim sampela kain lo long kontrolim sanguma pasin na o heve we i save kamap longen.

Em itok i nid tu long eduketim ol sumatin long noken bihainim dispela sanguma pasin.