Japan bai gohet long hantim ol wel

Japan bai gohet long hantim ol wel

Japan bai gohet long hantim ol wel

Postim 27 February 2013, 11:09 AEDT

Fisheries Minista blong Japan itok kantri blongen bai nonap pinis long hantim ol well, maski sampele kantri i wok long agensim.

Niupela  fisheries minista blong Japan i hantim ol wel i olsem ol Australia i save kaikaim ol kangaroo.

Long wanpela interview wantaim AFP news agency, Yoshimasa Hayashi itok ol toktok agensim hanting blong ol wel em i wanpela atak long kalsa blong Japan.

Sampela kantri wantaim Australia na ol Sea Shepherd activist i save toktok aut strong agensim dispela "scientific whaling program" blong Japan na ol ship blong Japan blong hantim ol wel long Southern Ocean.

 

Japan itok em i nid long kilim dai ol wel long sait long research,tasol Mr Hayashi ino mekim wanpela toktok long wai oli nid long mekim ol dispela wok painim aut.

Em itok, pasin blong kakaim mit blong wel em i kalsa blong Japan - na em i askim ol arapela kantri long luksave long dispela.

Em itok Japan em i wanpela ailan kantri na em i save kisim planti kaikai blongen long solwara na em ino ting dispela pasin blong hantim ol wel bai oli pinisim hariap.

Sevei i soim olsem 5 percent tasol blong ol pipol long Japan i kaikaim mit blong wel olgeta taim, na ABC i save olsem samting olsem 6,000 tonnes blong wel i stap nating long ais haus long Japan.

Military 'intimidation'

Long wankain taim, Sea Shepherd i sutim tok long gavman blong Japan long yusim wanpela military ship long poretim ol activist husat i traim long stopim hanting blong ol wel long Antarctic solwara blong Australia.

Dispela anti-whaling ship Bob Barker em ibin involv long crash wantaim Nishhin Maru ship blong Japan long Mande nait.

Tupela sait wantaim i sutim tok long wanpela-narapela long kosim dispela crash.

Man husat i stattim Sea Shepherd, Paul Watson itok dispela 12,000-tonne Japanese military ship, Shirase, em i stap long dispela eria blong givim sapot long ol ship blong hantim wel.

Australia Federal Environment Minista Tony Burke itok dispela ship ibin wokim trutru research wok long bipo, na em ibin askim gavman blong Japan long givim klia toktok long wanem wok dispela Shirase ship blong military i wokim long Southern Ocean.

ABC/AFP