RAMSI i duim gud evri waka blong hem an pipol i disaed fo hem go: PM Sogavare

RAMSI i duim gud evri waka blong hem an pipol i disaed fo hem go: PM Sogavare

RAMSI i duim gud evri waka blong hem an pipol i disaed fo hem go: PM Sogavare

Postim 23 June 2017, 12:16 AEST

Praem Minista blong Solomon Islands hem se disisin fo Regional Assistance Mission or RAMSI fo lusim kantri, hem ino hem nao hem mekem bat pipol long kantri.

Waka blong RAMSI long Solomon Islands bae hem ofisioli finis nao long June naba 30 or long Friday nekis wik.
 
An stat long Sande naba 26, hem garem program blong enikaen aktiviti fo Solomon Islands hem se tagio and gutbae long RAMSI fo waka hem bin duim insaet las 14 years long kantri.
 
RAMSI hem bin go long Solomon Islands long 2003 fo stretem ethnic conflict wea hem bin bagarapem saet long sekiuriti, selen blong gavman, waka blong olketa gavman institusin an ikonomi blong kantri.
 
Praem Minista Manasseh Sogavare hem se, long lukluk blong gavman, RAMSI hem steretem finis nao evri samting long saet long mandate or waka wea hem go fo duim long kantri.
 
Mr Sogavare hem se RAMSI hem mekem gut finis saet long sekiuriti, saet long olketa sistim blong gavman an ikonomi hem kam gut moa.
 
Long saet long gavman faenans hem se RAMSI hem helpem gavman fo garem olketa loa an sistim fo meksua long accountability, an gavman hem peim baek tu evri bikfala kaon blong hem.
 
Bat hem se long wanfala intaviu wetem Moddie Nanau long wanfala program blong RAMSI we hem brodkas long SIBC olsem, disisin fo RAMSI hem go hem samting wea pipol nao i disaed long hem.