Guadalcanal Premier wadem evri alienated land go baek long originol ona

Guadalcanal Premier wadem evri alienated land go baek long originol ona

Guadalcanal Premier wadem evri alienated land go baek long originol ona

Updated 29 November 2017, 10:49 AEDT

Premier Anthony Veke blong Guadalcanal Province hem laekem evri alienated land long provins fo mas go baek long olketa orijinol landona.

Premier Veke hem se diswan hem wanem olketa pipol blong hem i laekem an evri Guadalcanal provinsol gavman bifoa olketa bin bringim up wetem nasinol gavman - bat gavman hem ignorem nomoa.
 
Mr Veke hem talem diswan long Radio Australia taem hem tok aot agensim tingting blong nasinol gavman wea hem kam aot long Island Sun niuspepa tude, se  gavman bae hem peim 42 million dollar fo wanfala haf graon blong Levers long Hell's Point, east long Honiara.
 
Hem se hem agensim muv blong gavman fo baem big selen long kampani wea hem no duim eni samting fo olketa orijinol landona, fo haf graon wea gavman hem minim fo kantri i benefit long hem.
 
Hem se olketa we i garem taetol blong olketa alienated land ia i gohed fo seselem an getem bigfala seleni taem olketa orijinol ona blong olketa graon ia i nating getem eni samting nomoa.