PNG Fire Service toklukaut long Fireworks bai kamapim paia

PNG Fire Service toklukaut long Fireworks bai kamapim paia

PNG Fire Service toklukaut long Fireworks bai kamapim paia

Postim 15 December 2017, 15:33 AEDT

Bosman blong Fire Sevis long Papua New Guinea i mekim pinis bikpla askim igo long ol pipal long tingting gut taem oli baem ol firecrackers na ol light blong krismas nogut oli kamapim paia.

Bill Roo, i mekim despla toktok taem ol pipal i redi long makim krismas long despla tupla wik ikam.
 
Emi tok tu olsem emi save ol pipal i laik bilasim ol haus blong ol wantem ol kaen kaen light long taem blong Krismas tasol, sampla long ol despla lait inap kamapim ol paia.
 
Toktok blong Mr Roo i kamap tede taem PNG Fire sevis i makim 50pla yia long Papua New Guinea.