Rilesen melwan Solomon Islands an Israel hem stap strong

Rilesen melwan Solomon Islands an Israel hem stap strong

Rilesen melwan Solomon Islands an Israel hem stap strong

Updated 24 April 2018, 16:22 AEST

Rilesen melwan Israel an Solomon Islands hem stap strong an Israel hem laek fo gohet wetem olketa waka fo helpem kantri.

Advisor blong Israel long olketa Pacific aelan kantri, Yaron Sultan-Dadon ibin tok olsem, hem haf nao fo toktok nomoa an hem taem fo duim samfala waka fo helpem Solomon Islands.
 
Honorary Consul blong Israel long Solomon Islands, Leliana Firisua hem se saet long rilesem melwan Israel an Solomlon Islands hem barava gud tumas.
 
Bat hem se samfala development wea Israel hem laek helpem Malaita Provins long hem, hem no save duit from hem save garem plande land dispiut long provins.
 
So Mr Firisua hem se, taem Israeli Advisor long Pacific aelan, Yaron Sultan-Dadon visit long Malaita Province last wik, hem se ating hem moa beta Israel hem gohet fo help long samfala eria wea Malaita hem barava nidim distaem olsem saet long helt an medikol sevis.
 
Mr Firisua hem se insaet long samfala wik bihaen, Israel bae sedem olketa medikol expert long plande eria go long Kilu'ufi Provincial Hospital an givim tu samfala medikol equipment wea hospital i nidim.