Learn English

Lanim Inglis long sosal midia

Facebook logo
Konektim long Facebook

Toktok wantem mipela long ol bikpla stori yu laikim na traim tok Inglish blong yu tu long wan kain taim. Bai mipela hamamas long harim sampla toktok ikam long yu.

Nius lain
  Ol niupla tweet

  Twitter logo
  Konektim long Twitter

  Bihainim ol progrem blong mipela long Twitter blong save long wanem samting i kamap na lanim hau pipal i save long tok Inglis i toktok long ol top stori long wanwan de.

  Learn English
  Australia Plus Pacific

  Lanim Inglis long redio

  Yu ken lanim tok Inglis taim yu harim ol pipal i save gut long Inglis i toktok long brodkas ikam long ol studio blong mipela long Melbourne, Australia. Painim aut moa long Austraia laifstail na kalsa na konekt wantem ol narapla pipal long rijen blong yumi.

  Painim aut wanem samting i kamap long redio

  Lanim Inglis long TV

  Lukim ol edukesin na entateinmen progrem long Australia Plus Television na lanim moa long Australia. Australia Plus TV i save brodkas tu long ol spesol televisen progrem blong halvim yu i lanim hau long tok na rait long tok Inglis.
   

  Painim aut wanem samting i kamap long TV