Dokta i tok ol bel mama imas kisim kuik halvim long provinsol hausik

Dokta i tok ol bel mama imas kisim kuik halvim long provinsol hausik

Dokta i tok ol bel mama imas kisim kuik halvim long provinsol hausik

Updated 8 November 2012, 17:56 AEDT

Modilon Hausik long Madang Province bilong Papua New Guinea i save bringim oa deliver mo long tu tausen pikinini long wan wan yar.

Tasol i gat bikpela wari iet long ol mama na ol 'unborn' pikinini long ol rurel eria bilong provins. Long dispela tasol, sinia medikal dotka long Modilon General Hospital i laikim i mas i gat wanpela Emergency referral kuik long provins.

Dr John Bolgna em i wanpela Obsterician na Gynaecologist. Em i mekim dispela toktok bihainim bikpela namba bilong dai bilong ol man na pikinini, taim mama i bungim heve long taim bilong karim pikinini.

Pipal i givim tingting

Pius Bonjui

Pius Bonjui

Prisenta

Emi bilip radio imas mekim mo blong eduketim na infomim pipal blong Melanesia.

Ringim studio

Yu gat samting blong toktok long en long wanem samting yu harim displa taim?

Text/SMS
Salim wan SMS toktok ikam long namba +61 427 72 72 72

Tweets
Edim #raonair long ol stori yu raitim.

Email
Salim tingting blong yu long email. Mipela ken yusim ol toktok blong yu long redio.