EQTV tisa progrem long East Sepik

EQTV tisa progrem long East Sepik

EQTV tisa progrem long East Sepik

Updated 3 April 2013, 17:33 AEDT

East Sepik provins long Papua New Guinea nau i statim nabatu hap blong yusim television long ol skul.

Long Laif long Melanesia Program blong yumi long dispela wik bai yumi lukluk long East Sepik provins i wok long yusim television long mekim trening blong halvim ol long skulim ol pikinini.

Ol i gat bikpela hamamas olsem ol i nau igo insait long kisim nabatu hap bilong EQTV lonsing long trenim ol tisa long tis yusim Televisin.

Provinsel Edukeisen i hamamas tru olsem dispela EQTV progrem i bin halivim tru ol sumatin insait long provins wantaim save na risalts bilong ol long skul wok i gutpela tru.

Timothy Yavu, Provinsel Edukeisen Progrem kodineita bilong EQTV i tok East Sepik Provinsel Gavman i givim K4 milion wantaim tu halivim ikam long ol Lokel Level Gavman long sapotim dispela progrem.

Ringim studio

Yu gat samting blong toktok long en long wanem samting yu harim displa taim?

Text/SMS
Salim wan SMS toktok ikam long namba +61 427 72 72 72

Tweets
Edim #raonair long ol stori yu raitim.

Email
Salim tingting blong yu long email. Mipela ken yusim ol toktok blong yu long redio.