Hau East Sepik Haus Tambaran i impotan

Hau East Sepik Haus Tambaran i impotan

Hau East Sepik Haus Tambaran i impotan

Updated 14 December 2012, 16:56 AEDT

Wanpla vilis bikman i stori long impotans oa hau haus tambaran i bikpla samting long laif blong ol pipal long Yenchan vilis.

Alphonse Niamini, i elder na ward councillor bilong Yenchan vilis na emi  i gat bikpela wok, long wanpela sait i lukim olsem ol pipal i bihainim ruls na lo bilong kaunsel na gavman na tu long sem taim lukim olsem, pasin tumbuna, kastom na kalsa i stap laif iet.

Elder Alphonse Niamini i toktok long impotans bilong Haus Tambaran.

Ringim studio

Yu gat samting blong toktok long en long wanem samting yu harim displa taim?

Text/SMS
Salim wan SMS toktok ikam long namba +61 427 72 72 72

Tweets
Edim #raonair long ol stori yu raitim.

Email
Salim tingting blong yu long email. Mipela ken yusim ol toktok blong yu long redio.