HELT stori-Solomon Islands Tobako Loa

HELT stori-Solomon Islands Tobako Loa

HELT stori-Solomon Islands Tobako Loa

Updated 31 December 2012, 12:06 AEDT

Ol bai lonsim Solomon Islands, Tobacco Regulaions long mun May long 2013.

Dispela tokaut ibin ikam long siaman bilong Tobacco Committee Taskforce, Dr Cedric Alepandava.

Dr Cedric Alepandava i tok, ol piksa or images long frant na baksait bilong sigaret peket i gutpela winim ol  raiting.

Em i tok, dispela long wanem, planti man na meri long ples ino save rid na rait olsem na ol piksa i soim ol heve or EFFECTS bilong smoking bai karim strongpela toktok.

Ringim studio

Yu gat samting blong toktok long en long wanem samting yu harim displa taim?

Text/SMS
Salim wan SMS toktok ikam long namba +61 427 72 72 72

Tweets
Edim #raonair long ol stori yu raitim.

Email
Salim tingting blong yu long email. Mipela ken yusim ol toktok blong yu long redio.