Laif blong Auntie Rosa Kepo

Laif blong Auntie Rosa Kepo

Laif blong Auntie Rosa Kepo

Updated 4 January 2013, 17:21 AEDT

Meri husat i nau save halvim ol yangpela tasol oli laik kilim dai taim em i bebi

Rosa Kepo em i wanpela meri i nau wok long halivim ol yangpela ophan or ol husait i nogat mama na papa long lukaitim ol.

Em i meri husat igo pas long Bible Faith Outreach (BFO) program long Mt Hagen, Western Highlands provins long Papua New Guinea.

Stori blong Auntie Rosa olsem oli save koli, em i interesting wan long wanem em ibin wanpela ophan tu. Moa longen, oli no laikim em na i toromwe taim em i bebi long em i dai.

Mrs Kepo na man blongen i nau wok long halvim ol youth on Mount Hagen long kamap long gutpela pasin blong lotu.

Em i stori long Caroline Tiriman long laif blongen stat long taim em i bebi.

Ringim studio

Yu gat samting blong toktok long en long wanem samting yu harim displa taim?

Text/SMS
Salim wan SMS toktok ikam long namba +61 427 72 72 72

Tweets
Edim #raonair long ol stori yu raitim.

Email
Salim tingting blong yu long email. Mipela ken yusim ol toktok blong yu long redio.