PNG politisen i askim Gavman long opim ai long moni i kam long ol risos

PNG politisen i askim Gavman long opim ai long moni i kam long ol risos

PNG politisen i askim Gavman long opim ai long moni i kam long ol risos

Updated 8 November 2012, 11:40 AEDT

Garry Juffa, Gavana blong Oro Province long Papua New Guinea i salensim Gavman blong kantri olsem dispela ekonomik boom toktok ino save kamap long ol liklik laen pipol long ples.

Gavana Garry Juffa ino save isi long long ol isu blong ples.

Insait long dispela ol isu long ples, em i tok planti toktok blong bikpela halvim mani long ol wok maining oa LNG projekt i gutpela tasol, em i save halvim ol mama, ol pikinin na ol man long ples?
 
 
 

Pipal i givim tingting

Pius Bonjui

Pius Bonjui

Prisenta

Emi bilip radio imas mekim mo blong eduketim na infomim pipal blong Melanesia.

Ringim studio

Yu gat samting blong toktok long en long wanem samting yu harim displa taim?

Text/SMS
Salim wan SMS toktok ikam long namba +61 427 72 72 72

Tweets
Edim #raonair long ol stori yu raitim.

Email
Salim tingting blong yu long email. Mipela ken yusim ol toktok blong yu long redio.