Sepik Haus Tambaran program i bungim ol 'bandi' long Kanganaman vilis

Sepik Haus Tambaran program i bungim ol 'bandi' long Kanganaman vilis

Sepik Haus Tambaran program i bungim ol 'bandi' long Kanganaman vilis

Updated 14 December 2012, 13:59 AEDT

Pius Bonjui na wan wok Johan Gabrielson blong Radio National nau i lusim Arapeh na Abelan pipal long Maprik Distrik insait long East Sepik Province na bihainim bikrot igo daun long Sepik River long Papua New Guinea.

Long Pagwi riva port, ol i bungim Kawa Gita na tripela yangpela man wantaim mota-kanu long kisim ol igo daun long Kanganaman vilis. 

Garamut yu harim long stat bilong progrem i bilong tok welkam.
 
Ol ibin kirap nogut longwanem wanpela gutpela taim stret long kamap na lukim nainpela yangpela man i stap long banis bihain long oli katim skin bilong ol.
 
Oli kolim ol man igo pas long katim skin, "bandi" long Tok ples Yatmul.

 

Pipal i givim tingting

Pius Bonjui

Pius Bonjui

Prisenta

Emi bilip radio imas mekim mo blong eduketim na infomim pipal blong Melanesia.

Ringim studio

Yu gat samting blong toktok long en long wanem samting yu harim displa taim?

Text/SMS
Salim wan SMS toktok ikam long namba +61 427 72 72 72

Tweets
Edim #raonair long ol stori yu raitim.

Email
Salim tingting blong yu long email. Mipela ken yusim ol toktok blong yu long redio.