Tingim Ples Vanuatu Rais famas

Tingim Ples Vanuatu Rais famas

Tingim Ples Vanuatu Rais famas

Updated 8 January 2013, 15:03 AEDT

Ol Vanuatu rais famas i bungim sampla heve wantem wok blong planim na prodiusim rais long kantri.

Wankaen olsem ol narapla kantri long Pacific Rice i stap olsem wanpla bikpla kaikai em planti pipal blong Vanuatu isave laikim tumas.

Nau sopos yu go long ol haus blong ol pipal Vanuatu na ol narapla Pacific Islands bai yu lukim rais istap long haus.

Tasol planti long ol rais em Vanuatu isave baem ikam long ol narapla kantri, olsem na gavman ibin tingting long halvim ol farmers long planim rais.

Antoine Ravo, principal agrikalsa extension ofisa  wantem agrikalsa dipatman long Port Vila itok  olsem planti pipal i laik planim rais, tasol oli bungim sampla heve wantem despla wok.

Ringim studio

Yu gat samting blong toktok long en long wanem samting yu harim displa taim?

Text/SMS
Salim wan SMS toktok ikam long namba +61 427 72 72 72

Tweets
Edim #raonair long ol stori yu raitim.

Email
Salim tingting blong yu long email. Mipela ken yusim ol toktok blong yu long redio.