TINGIM PLES-Caterets long PNG

TINGIM PLES-Caterets long PNG

TINGIM PLES-Caterets long PNG

Updated 29 January 2013, 17:18 AEDT

Tingim Ples stori, i lukluk long ol senis em Climate change iwok long kamapim nau long Caterets Atoll long Autonomous rijan blong Bougainville long Papua New Guinea.

Planti taem yumi harim olsem ol solwara i bagarapim bikpla hap pinis long Caterets atolls, na despla i fosim sampla femili long lusim ailan na go long bikples Bougainville.

Tasol long Caterets iet, long despla taem ol pipal isave kaikai pis tasol long wonem solwara i bagarapim olgeta gutpla graon long ailan.

Ol femili husat istap nau long bikpla Bougainville i painim gutpla sidaon na oli planim planti kaikai, na tu planim kakao.

Ursula Rakova i go pas long Tulele Peisa Inc, wanpla grup emi save halvim ol pipal blong en na nau emi stap tu long Tin Putz.

Ringim studio

Yu gat samting blong toktok long en long wanem samting yu harim displa taim?

Text/SMS
Salim wan SMS toktok ikam long namba +61 427 72 72 72

Tweets
Edim #raonair long ol stori yu raitim.

Email
Salim tingting blong yu long email. Mipela ken yusim ol toktok blong yu long redio.