Tingim Ples-Pacific sweet potato

Tingim Ples-Pacific sweet potato

Tingim Ples-Pacific sweet potato

Updated 5 February 2013, 12:55 AEDT

Tingim Ples i lukluk long stori blong wanpla wok painimaut em ol agrikalsa saintis blong Vanuatu na France i mekim long Sweet Potato oa Kaukau.

Ol despla saintis i laik save long ples em ol kaukau ibin kam long en, long taem bifo tru.

Nau oli painim olsem sweet potato emi wanpla kaikai blong South America na sampla laen blong bifo iet ibin bringim i kam long Pacific rijan.

Ol despla saintis itok tu olsem Papua New Guinea nau istap olsem namba tu kantri long wold bihaen long South America long igat planti kaen kaen kaukau winim ol narapla kantri.

Dr Vincent Lebot, emi wanpla agrikalasa saintis blong Vanuatu na emi bin mekim despla study.

Ringim studio

Yu gat samting blong toktok long en long wanem samting yu harim displa taim?

Text/SMS
Salim wan SMS toktok ikam long namba +61 427 72 72 72

Tweets
Edim #raonair long ol stori yu raitim.

Email
Salim tingting blong yu long email. Mipela ken yusim ol toktok blong yu long redio.