TINGIM PLES-PNG kakaruk farm i bungim heve

TINGIM PLES-PNG kakaruk farm i bungim heve

TINGIM PLES-PNG kakaruk farm i bungim heve

Updated 15 January 2013, 18:47 AEDT

Wanpla bikpla Kakaruk Producer long Morobe Province, Zenag Chicken, i bungim heve bihainim ol bikpla ren,em oli kamapim ol floods oa haiwara na bagarapim ol rot.

Wanpela rot tasol despela kakaruk bisnis isave usim bilong karim ol kaikai bilong ol kakaruk igo ikam na taim rot i bagarap planti thousand ol kakaruk long fam bai igo hangre na idai.

Long sem taim Zenag Chicken isave karim ol kakaruk i rere long kaikai longen longen igo ikam long Lae city na despela birua long rot bai bagarapim tru despela kakaruk bisnis.

Ringim studio

Yu gat samting blong toktok long en long wanem samting yu harim displa taim?

Text/SMS
Salim wan SMS toktok ikam long namba +61 427 72 72 72

Tweets
Edim #raonair long ol stori yu raitim.

Email
Salim tingting blong yu long email. Mipela ken yusim ol toktok blong yu long redio.