Wanpla German film kru bai rekodim stori blong kokonas long Duke of York Islands

Wanpla German film kru bai rekodim stori blong kokonas long Duke of York Islands

Wanpla German film kru bai rekodim stori blong kokonas long Duke of York Islands

Updated 8 August 2013, 16:12 AEST

Hao na kokonas i kamap? Em igat tupela ai na maus na sapos yumi go raun long wol, wan wan kantri bai igat stori blong ol iet.

Wanpla German film kru nao i wok long redi long go long Duke of York Island long dislpa wik-end long rekodim wanpla film dokumenteri long hao kokonas i kamap long hap.
 
Duke of York Island i stap klostu long Rabaul na insait long East New Britain Province. Olsem planti stori raun long wol, ol igat stori blong kokonas blong ol iet.
 
Youth Stori i bungim Anthea Fong, husait i beis long Kavieng, tasol em blong Duke of York Island.
 
Em igo pas long halvim German film student, Marc Thummler na kru blongen long go long Karavara Island long Duke of York islands long wikend na neks wik nao, bai ol i stat long wok wantaim ol skul pikikini na kisim film na rekodim stori.
 
Ol sumatin iet bai ekt long film.

Pipal i givim tingting

Kenya Kala

Kenya Kala

Prisenta

Brodkas wok i stat long 1978. Em i lukim redio olsem bikpela samting blong halvim komuniti long kisim save bai ol i ken skelim gut sidaun blong ol.

Ringim studio

Yu gat samting blong toktok long en long wanem samting yu harim displa taim?

Text/SMS
Salim wan SMS toktok ikam long namba +61 427 72 72 72

Tweets
Edim #raonair long ol stori yu raitim.

Email
Salim tingting blong yu long email. Mipela ken yusim ol toktok blong yu long redio.