Yupela i ting wanem, helt em i wanpela human raits isu oa nogat?

Yupela i ting wanem, helt em i wanpela human raits isu oa nogat?

Yupela i ting wanem, helt em i wanpela human raits isu oa nogat?

Updated 10 December 2012, 17:22 AEDT

Human Rights i min wanem?   

Wanem em i International Human Rights Day?

Rait long go long skul, rait long wok na rait long kisim marasin na helt sevis? Oa rait blong olgeta pipol, man, meri na pikinini wantaim long i gat rait long kisim ol sevis na halvim.

Long makim dispela dei, yumi lukluk long saed blong helt long ol rurel eria.
 
Elemis Sasi, wanpela nes, husait i save gut long wok na laif insait long ol rurel hausik na klinik blong kantri, na em i tu wanpela man, husait i save putim iau long redio longpela taim pinis i tok, helt em i wanpela human raits isu.
 

Ol Het-tok:

Pipal i givim tingting

Kenya Kala

Kenya Kala

Prisenta

Brodkas wok i stat long 1978. Em i lukim redio olsem bikpela samting blong halvim komuniti long kisim save bai ol i ken skelim gut sidaun blong ol.

Ringim studio

Yu gat samting blong toktok long en long wanem samting yu harim displa taim?

Text/SMS
Salim wan SMS toktok ikam long namba +61 427 72 72 72

Tweets
Edim #raonair long ol stori yu raitim.

Email
Salim tingting blong yu long email. Mipela ken yusim ol toktok blong yu long redio.