Cùng học tiếng Anh: ‘Must’ và ‘Have to’

Cùng học tiếng Anh: ‘Must’ và ‘Have to’

Cùng học tiếng Anh: ‘Must’ và ‘Have to’

Đăng lúc 27 April 2016, 14:56 AEST

Hai từ này dịch tiếng Việt đều có nghĩa là ‘phải’ hay ‘bắt buộc’. Nhưng bạn có biết điểm giống và khác nhau của hai từ này không? Khi nào chúng ta dùng 'must', khi nào dùng 'have to'?

‘Must’ và ‘have to’ có cùng một nghĩa để chỉ việc bạn có nghĩa vụ phải làm. 

‘You must stop at the sign.’

‘You have to stop at the sign.’ 

‘I must go to the supermarket.’

Flickr CC: thecrazyfilmgirl
Flickr CC: thecrazyfilmgirl

‘I have to go to the supermarket.’

Sự khác biệt chính của hai từ này là ở chỗ từ ‘must’ chỉ có thể dùng ở thì hiện tại. 

‘I must finish this essay.’

‘I must pay my rent.’

Trong khi đó ‘have to’ có thể dùng ở thì quá khứ.

‘I had to travel to Sydney last month.’

‘I had to do chores when I was a child.’
 

‘Have to’ cũng có thể dùng ở thì tương lai

‘I will have to ride home in the dark tonight.’ 
 
‘I will have to buy biscuits tomorrow.’
 

Khi ở dạng câu hỏi, ‘have to’ cần đi kèm với động từ bổ trợ (do/does/did), nhưng ‘must’ thì không cần

‘Do you have to make that noise?’
 
'Must you make that noise?’ 
 
‘Mustn’t’ và ‘don’t have to’
 
Flickr CC: thematthewknot
Flickr CC: thematthewknot

Tuy ‘must’ và ‘have to’ có cùng nghĩa, ‘mustn’t’ và ‘don’t have too’ lại có ý nghĩa khác nhau

Khi bạn không được phép làm gì đó, bạn sẽ dùng từ ‘mustn’t’ (viết tắt của ‘must not’)

‘You mustn’t exceed this month’s budget.’
 
‘You mustn’t smoke inside the house.’ 
 
Thế nhưng ‘don’t have to’ được dùng khi bạn muốn ám chỉ rằng bạn không cần phải làm gì đó.  Ví dụ nếu bạn ốm thì bạn không cần phải (don’t have to) đi học chẳng hạn.
 
‘I don’t have to wear a uniform.’
 
‘I don’t have to go to the market today.’
 

 

Các chủ đề: