Cùng học Tiếng Anh: Home hay House?

Cùng học Tiếng Anh: Home hay House?

Cùng học Tiếng Anh: Home hay House?

Đăng lúc 3 May 2016, 16:46 AEST

Bạn có biết sự khác biệt giữa ‘home’ và ‘house’? Hãy đọc để biết thêm

Danh từ ‘house  có nghĩa là một ngôi nhà mà mọi người dùng để ở.  

A house with a red roof - một ngôi nhà với mái đỏ (Flickr CC: bonaircat)
A house with a red roof - một ngôi nhà với mái đỏ (Flickr CC: bonaircat)

‘That’s my house, on the left.’

‘My house has a red roof.’  

Chúng ta thường dùng từ ‘house’ khi nói về ngôi nhà mà ai đó đang ở: ‘I’m going to Oscar’s house after school.’

‘We are having a party at Kate’s house.’  

Có khi chúng ta còn bỏ từ ‘house’ đi trong câu nhưng nghĩa không thay đổi:

‘We are having a party at Kate’s.’  

Từ ‘home’ cũng có nghĩa là nhà, nhưng không dùng để nói về một ngôi nhà.

‘Home’ được dùng với để nói một cách tình cảm về nơi mà bạn sống.  

‘I can’t wait to get home and relax.’

‘We will be at home tonight if you want to visit.’
Dọn đồ. (Flickr CC: Bill Selak)
Dọn đồ. (Flickr CC: Bill Selak)

‘I’m going home now. See you tomorrow.’  

Cần nhớ là từ ‘home’ không chỉ để nói về một ngôi nhà (house). Home cũng có thể là một căn hộ, một căn phòng, một túp lều hay thậm chí một con thuyền!

Home có thể là bất cứ đâu, miễn là bạn sống và cảm thấy thoái mái ở đó.  

‘I have moved into a new apartment, but it doesn’t feel like home yet.’

‘Now that I have unpacked all my books, it really feels like home.’

 

Các chủ đề: