Đi thuyền buồm

Đi thuyền buồm

Cảng Sydney là một địa điểm du lịch rất đẹp và Nimit đến đây để học lái thuyền buồm. Hãy xem chuyến đi của anh và học một số cách diễn đạt bằng tiếng Anh.

Cùng trải nghiệm lần đầu được đi thuyền buồm ở Cảng Sydney với Nimit học một số cách diễn đạt bằng tiếng Anh và thì hiện tại hoàn thành.   

Trong bài học này, bạn sẽ biết:

  • Dùng thì hiện tại hoàn thành khi nói về thời điểm không xác định
  • Ngôn ngữ thường dùng khi đi thuyền như ‘aboard’, ‘come on board’, ‘falling overboard’, ‘mitigate’
  • Cách gọi chức danh người phụ trách trên thuyền như ‘sailors’, ‘mariners’, ‘captain’ hay ‘master mariner’.

Ý kiến

Các ý kiến của bạn sẽ không xuất hiện trên trang web cho đến khi nó được kiểm duyệt bởi người điều hành. Một khi gửi ý kiến, bạn đã đồng ý tuân theo các nguyên tắc của chúng tôi trong Hướng dẫn kết nối.