Tiếng Anh ở Australia II

Tiếng Anh ở Australia II

Learn English from Australia

Tiếng Anh ở Australia II

Các bạn sẽ nghe những hội thoại ngắn và đối thoại thường ngày bằng tiếng Anh mà không có phần tiếng Việt kèm theo. Điều này khuyến khích người học tiếp thu và tư duy trực tiếp bằng tiếng Anh. Có thể ban đầu người học cảm thấy khó khăn vì không hiểu hết nghĩa của từng từ nhưng hãy đoán ý nghĩa của chúng trong logic của đối thoại, bạn sẽ thấy dễ dàng hơn trong các bài học sau.

Các bài học

Bài 1 - Đặt các câu hỏi Article has related ra_audio Article has related ra_download

Các câu hỏi bắt đầu bằng 'when, where, what, why, how'; câu hỏi loại 'yes/no'; câu hỏi dạng phủ định.

Bài 2 - Nói chuyện về quá khứ Article has related ra_audio Article has related ra_download

Cách nói về sự việc xảy ra trong quá khứ; cấu trúc 'used to + infinitive'; nói về một chuỗi sự việc đã qua.

Bài 3 - Xin chỉ đường Article has related ra_audio Article has related ra_download

Những cách hỏi và chỉ đường; dùng giới từ chỉ nơi chốn.

Bài 4 - Yêu cầu một cách lịch sự Article has related ra_audio Article has related ra_download

Học những cách yêu cầu lịch sự dùng những thành ngữ như 'would you', 'could you'.

Bài 5 - Danh từ và tính từ chỉ số lượng không đếm được Article has related ra_audio Article has related ra_download

Cách dùng những danh từ và tính từ chỉ số lượng không đếm được như 'some, any, something, anything, nothing, everything'.

Bài 6 - Cách đề nghị, gợi ý và khuyên Article has related ra_audio Article has related ra_download

Cách đề nghị, gợi ý và khuyên với những từ như 'must, have to, need to, should, ought to'.

Bài 7 - Câu điều kiện – quan hệ nhân quả Article has related ra_audio Article has related ra_download

Loại câu điều kiện thứ nhất (quan hệ nhân quả).

 

Bài 8 - Câu điều kiện – quan hệ giả định Article has related ra_audio Article has related ra_download

Loại câu điều kiện thứ hai (quan hệ giả định).

Bài 9 - Nói về sự việc trong tương lai Article has related ra_audio Article has related ra_download

Nói về sự việc diễn ra trong tương lai; giải đáp cho những bài tập trước.

Bài 10 - So sánh Article has related ra_audio Article has related ra_download

Dùng các tính từ so sánh ở cấp hơn/thua và tuyệt đối để mô tả đồ vật, người hoặc sự việc.

Bài 11 - Nói về thời tương lai Article has related ra_audio Article has related ra_download

Nói về thời tương lai; thì hiện tại đơn giản; động từ chuyển động.

Bài 12 - Nói về hành động thường xảy ra Article has related ra_audio Article has related ra_download

Nói về hành động thường xảy ra: trạng từ năng diễn ('usually, always, often, sometimes, never').

Bài 13 - Mô tả đồ vật Article has related ra_audio Article has related ra_download

Cách mô tả đồ vật: kích thước, hình dạng, trọng lượng và màu sắc, cấu tạo và công dụng; thứ tự của tính từ.

Bài 14 - Mô tả người Article has related ra_audio Article has related ra_download

Cách mô tả người: hình dáng, thể chất, tính tình, thái độ, sở thích…

Bài 15 - Mô tả nơi chốn, vị trí Article has related ra_audio Article has related ra_download

Mô tả nơi chốn, vị trí bằng những giới từ như 'in, on, next to, near, by, in front of, opposite.

Bài 16 - Thể chủ động và bị động Article has related ra_audio Article has related ra_download

Cách chuyển câu từ thể chủ động sang bị động: dùng phân từ quá khứ của động từ cùng với trợ động từ 'to be'.

Bài 17 - Nói về thời quá khứ Article has related ra_audio Article has related ra_download

Dùng thời hiện tại hoàn thành để nói về một hành động bắt đầu ở quá khứ, và có thể còn tiếp tục.

Bài 18 - Nói về thời quá khứ hoàn thành Article has related ra_audio Article has related ra_download

Dùng thời hiện tại hoàn thành để nói về một hành động bắt đầu ở quá khứ và có thể còn tiếp tục.

Bài 19 - Câu trực tiếp và gián tiếp Article has related ra_audio Article has related ra_download

Cách chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp khi thuật lại lời nói của một người khác.

Bài 20 - Nói về chuyện quá khứ - thể giả định Article has related ra_audio Article has related ra_download

Cách dùng loại câu điều kiện thứ ba để nói về các tình huống không có thực ở trong quá khứ.

Bài 21 - Ôn lại từ Bài 1 đến Bài 10 Article has related ra_audio

Ôn lại: chào hỏi; quá khứ tương lai; xin chỉ đường; yêu cầu; số lượng; đề nghị; câu điều kiện; so sánh.

Bài 22 - Ôn lại từ Bài 11 đến Bài 20 Article has related ra_audio

Ôn lại: tương lai; quá khứ; việc thường xảy ra; mô tả; thể chủ động và bị động; trực tiếp và gián tiếp; giả định.