Ôn lại Bài 1 đến Bài 7

Ôn lại Bài 1 đến Bài 7

Ôn lại Bài 1 đến Bài 7

Ôn lại từ Bài 1 đến Bài 7: chào hỏi, bắt chuyện, tự giới thiệu, gợi ý, hỏi và phát biểu ý kiến.

Ôn tập: chào hỏi, bắt chuyện, tự giới thiệu, gợi ý, hỏi và phát biểu ý kiến. Lời giải cho các bài tập trong Bài 5, Bài 7 và Bài 8.