Đề nghị ai làm hay đừng làm việc gì

Đề nghị ai làm hay đừng làm việc gì

Đề nghị ai làm hay đừng làm việc gì

Sai khiến - từ ra lệnh cho đến yêu cầu hay nghị lịch sự - để ai đó làm hay không làm một điều gì.

Các hình thức sai khiến - từ cách ra lệnh cho đến yêu cầu hay nghị lịch sự - để ai đó làm hay không làm một điều gì.