Đồng ý và không đồng ý

Đồng ý và không đồng ý

Đồng ý và không đồng ý

Cách phát biểu sự đồng ý hay không đồng ý trong đối thoại để thông hiểu nhau và duy trì hòa khí.

Tranh luận cần khả năng phát biểu sự đồng ý hay không đồng ý trong một mức độ nào đó. Bạn sẽ học những cách nói để thông hiểu nhau và duy trì hòa khí dù có bất đồng.