Đi mua sắm

Đi mua sắm

Những mẫu đối thoại trong việc mua sắm: cách chào khách, mời mua, nói về giá cả và số lượng.

Học những mẫu đối thoại trong một cửa hàng giữa người mua và người bán: cách chào khách, mời mua, nói về giá cả và số lượng.