Bắt chuyện với một người lạ

Bắt chuyện với một người lạ

Bắt chuyện với một người lạ

Những cách bắt chuyện với người lạ để hỏi đường hay để làm quen.

Đôi khi bạn cần bắt chuyện với người lạ để hỏi đường hay để làm quen. Bạn sẽ học những cách nói chuyện để vừa không đụng chạm đời tư và vừa gây thiện cảm.