Các phép tính bằng tiếng Anh

Các phép tính bằng tiếng Anh

Các phép tính bằng tiếng Anh

Cách nói về các phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong tiếng Anh.

Học cách viết và nói về các phép tính thông thường (cộng, trừ, nhân, chia) trong tiếng Anh.