Cách đọc số thông thường

Cách đọc số thông thường

Cách đọc số thông thường

Viết và đọc ngày tháng, số nhà, số điện thoại, đếm số.

Học những cách viết và đọc ngày tháng, số nhà, số điện thoại, đếm số từ hàng đơn vị đến hàng triệu.