Cách nói thích và không thích

Cách nói thích và không thích

Cách nói thích và không thích

Cách bày tỏ ý thích hay không thích, tán thành hay không tán thành sở thích của người khác.

Học cách bày tỏ ý thích hay không thích, tán thành hay không tán thành sở thích của người khác - từ nhẹ nhàng cho đến cả quyết.